Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo na 307

Z inicjatywy Wójta Gminy Rychtal – włodarza gminy, zlokalizowanej na terenie województwa wielkopolskiego (Powiat Kępiński), w bezpośrednim sąsiedztwie województwa opolskiego (Powiat Namysłowski), została zawiązana współpraca pomiędzy 10 jednostkami samorządu terytorialnego, które połączył jeden wspólny cel: zrównoważony rozwój obszarów zagrożonych marginalizacją, na obszarze funkcjonalnym miast powiatowych Kępno i Namysłów oraz próba przywrócenia rozwoju obszaru w oparciu o ciąg pieszo-rowerowy na śladzie byłej linii kolejowej nr 307. Zawiązana współpraca w swoim założeniu powinna doprowadzić do rozwoju obu niedużych ośrodków gospodarczych i oddziaływać pozytywnie na tereny zagrożone marginalizacją – ościenne gminy wiejskie.

IMG_20200921_153504.jpeg

„Partnerstwo na 307” tworzy układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożone jest z odrębnych administracyjnie jednostek (Powiat Kępiński z Miastem i Gminą Kępno, Gminą Baranów, Gminą Trzcinica, Gminą Rychtal, Powiat Namysłowski z Miastem i Gminą Namysłów, Gminą Domaszowice, Gminą Wilków i Gminą Świerczów) i obejmuje zwarty obszar miejsko-wiejski, powiązany funkcjonalnie strefą zurbanizowaną (Kępno i Namysłów) oraz ośrodkami bliskiego sąsiedztwa (gminy wiejskie: Baranów, Trzcinica, Rychtal, Domaszowice, Wilków i Świerczów).

  Mapa samorządców wchodzących w skład Partnerstwa 307

Linia 307 Namysłów-Kępno

Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim, poprzez integrację działań podmiotów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie. Przedstawione powiązania funkcjonalne zostały opracowane w kontekście następujących elementów: identyfikacja powiązania, wspólne cele i korzyści, wspólny problem, wspólna polityka obszaru. Współpraca ta została również zawiązana celem aplikowania do Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.

PDFList intencyjny (642,65KB)

Czym jest Centrum Wsparcia Doradczego

Centrum Wsparcia Doradczego jest nowatorskim projektem doradczym służącym zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, aby lepiej i efektywniej współpracowały celem realizacji dobrej jakości projektów i inwestycji. Katalizatorem współpracy w gminach będzie doświadczony zespół ekspertów, który ukierunkuje działania administracji samorządowej tak, aby poprawić jakość życia mieszkańców i odbudować lokalną gospodarkę.

Realizowana w ten sposób współpraca poprawi efektywność realizowanych działań, jak również zoptymalizuje koszty świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami.

Do kogo kierowany jest projekt

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do obszarów funkcjonalnych małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców w każdym województwie.

Co zyskają samorządy

Najważniejsza korzyść to zwiększenie skuteczności i jakości planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami. W praktyce współpracujące intensywnie samorządy będą miały więcej dobrej jakości projektów i inicjatyw rozwojowych. Zwiększymy skuteczność uczestniczących w projekcie samorządów w dokonywaniu montażu finansowego projektów rozwojowych, a realizacja wspólnych projektów przyczyni się do wymiernych korzyści, czyli obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Korzyści dla samorządów

Jakie zadania będą realizować samorządy

Oczekiwane rezultaty

„Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż” - DEBATA

Szanowni Państwo, 

Włodarze gmin skupionych w Partnerstwie na 307 w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój obszaru. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich skupiają się na opracowaniu diagnozy oraz strategii rozwoju obszaru partnerstwa wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców. 

Oddajemy w Państwa ręce Raport diagnostyczny, przedstawiający portret Partnerstwa na 307
i zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty.  

Jakie wyzwania rozwojowe stoją przed samorządami partnerstwa? Jakie powinny być główne, strategiczne kierunki rozwoju tego obszaru? Jakie korzyści mogą przynieść wspólnie realizowane przedsięwzięcia? Czy są jakieś potencjały, które pozwolą na silniejszy rozwój obszaru? Odpowiedzi m.in. na te pytania oraz Państwa głos w dyskusji są ważne dla określenia przyszłej drogi samorządów Partnerstwa na 307. 

Opinie, prosimy przesyłać za pomocą zamieszczonego formularza:

Formularz zgłaszania uwag do Raportu Diagnostycznego Partnerstwa na 307  

w terminie do 25.04 2021. 

PDFRaport diagnostyczny do debaty publicznej (6,49MB)

PDFPodsumowanie diagnozy (4,15MB)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wskazania 3 kluczowych w Państwa opinii celów, które powinny realizować samorządy zrzeszone w "Partnerstwie na 307”. Partnerstwo to obejmuje gm. BARANÓW, gm. DOMASZOWICE, m. i gm. KĘPNO, m. i gm. NAMYSŁÓW, gm. RYCHTAL, gm. ŚWIERCZÓW, gm. TRZCINICA, gm. WILKÓW. Samorządy te wraz z Powiatem Namysłowskim i Powiatem Kępińskim przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Państwa opinia pozwoli lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców.

Treść sondy w linku poniżej:

SONDA

Zachęcamy do udziału!

SONDA (1).png

 

Wersja XML